سیستمهای گرمایش خورشیدی در تبریز

سیستم اتوماسیون مرغداری

فعالیت درزمینه بهینه سازی مصرف سوخت مرغداریها گرمایش وسرمایش مرغداری ها هوادهی توسط پنجره اینلت سیستم سرمایش توسط کولر پلیمری بابازهی بیشتر بابر چسب آ سی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | aliakbarrahbaran