فروش زمین صنعتی در تبریز

فروش زمین صنعتی کارگاهی در تبریز

 فروش زمین صنعتی کارگاهی در تبریز زمین با کاربری  صنعتی وکارگاهی ومجوز وپروانه شهرداری...

مساحت: ۷۸۸ متر قابل ساخت: ۴۰۰ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | حکمتی

فروش زمین صنعتی در تبریز

 زمین با کاربری  صنعتی ومجوز وپروانه شهرداری دارای...

قیمت: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مساحت: ۷۸۸ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | حکمتی

بررسی اقتصادی ورمیکولیت زمین کاو (Vermiculite)

ورمیکولیت با نام های متفاوت... صنایع سرامیک و دیگر سیستم های  صنعتی به عنوان ایزولاسیون، با نام... تولید کنندگان داخلی با مشکل بازار  فروش روبرو شده اند. مقدار...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۳:۱۱ | Zaminkav